Euroopa ei vaja mitte vähem, vaid rohkem demokraatiat

Kuu aja eest käivitati Kreeka endise rahandusministri Giánis Varoufákise eestvedamisel üleeuroopaline poliitiline liikumine DiEM25, mis seab eesmärgiks Euroopa demokratiseerimise aastaks 2025. Euroopa piraadid tervitavad seda algatust [1], sest see ühtib suuresti ka taotlustega, mida väljendati piraatide Euroopa Parlamendi valimispogrammis ja mille alusel valiti europarlamenti ka Saksamaa piraatide esindaja Julia Reda.

DiEM25 toob oma kolme eesmärgi seas välja valitsemise radikaalse läbipaistvuse ja Eurooa Liidu aluslepingute uuendamise. Kui jätta kõrvale piraatidele spetsiifilised teadmusmajanduse ja intellektuaalomandi teemad, siis ühtivad need meie europrogrammi põhitaotlustega, aga lähevad veelgi kaugemale. Kui meie seadsime eesmärgiks, et luuakse ja võetakse Euroopa Liidu kodanike referendumil vastu uus Euroopa Liidu alusleping, "mis selgitaks ja asendaks olemasolevaid leppeid ja rõhuks demokraatliku reformi vajadusele liidu siseselt" [2], siis DiEM25 nõuab, et loodaks uus Euroopa Liidu ülene Põhiseaduse Assamblee, "mis koosneb esindajatest, kes on valitud riikideülesest valimisnimekirjast" ja millel on "volitus otsustada tuleviku demokraatliku põhikirja üle, mis kümne aasta jooksul asendaks kõik olemasolevad Euroopa lepingud". [3]

Erinevalt piraatide teadmusmajanduse teemadest on DiEM25 fookus rahandusel, majandusel ja Euroopa Liidu jätkusuutlikkusel üldisemalt. Kuigi tunnistatakse, et Euroopa Liit on mineviku mõttes erakordne saavutus, siiski hävinevat see, kui 10 aasta jooksul ei suudeta rasketööstuse kartellina loodud ja hiljem farmiomanikud kaasanud eurobürokraatiat süstemaatiliselt demokratiseerida. Nii on DiEM25 diagnoos asjade seisule Euroopas hävitav:

"Meie laguneva ELi keskmeks on must pettus: ülimalt poliitilist, ülalt-alla läbipaistmatut otsustamisprotsessi esitletakse kui apoliitilist, tehnilist, protseduurilist ja neutraalset. Selle eesmärk on eurooplastelt ära võtta demokraatlik kontroll oma raha, finantside, töötingimuste ja keskkonna üle. Sellise pettuse hind ei ole pelgalt demokraatia lõpp, vaid ka halb majanduspoliitika."

Siiski ei näe Varoufákise eestvedamisel loodud üleeuroopaline poliitiline algatus demokratiseerimist mitte ainult välispidise vahendina Eurooa Liidu probleemide leevendamiseks, vaid pigem süstemaatilise veana Euroopa Liidu ülesehituses, mis toob kaasa ka Euroopa Liidu majanduse elujõu puudumise ja kesise globaalse konkurentsivõime. Seejuures on liberalismile, demokraatiale ja vabadusele apelleerivad poliitilised erakonnad loonud Brüsselis oma bürokraatlik-tehnokraatlikud institutsioonid, mis ei allu demokraatlikule kontrollile. Neid erakondi toetavad pankurid, fondihaldurid, korporatsioonid, oligarhid, meediamogulid "räägivad demokraatia nimel, kuid ainult selleks, et seda oma tegudes eitada, tõrjuda ja maha suruda" ja silmakirjalikult depolitiseeritud Brüsseli administraatorid pigem "kardavad demost ja põlastavad mõtet inimeste juhitud valitsusest".

Varoufákis näeb küll Euroopa Liidu institutsioonide süstemaatilist demokratiseerimist lahendusena meie probleemidele, aga mitte sotsialistliku eestkosteriigi võtmes, vaid pigem on tema arvates Euroopa Liidu arengupiduriks rahandus- ja majandusringkondade läbipõimumine poliitiliste ringkondadega, mille puhul üritatakse samas jätta muljet, et tegu polegi millegi poliitilisega. Nii on ta oma vaadetelt pigem vasaklibertaar, kes näeb finants- ja majandusvaldkonna probleemina mitte selle liiga vähest reguleeritust, vaid pigem liigset reguleeritust, mis toimub 1% rikaste ja edukate varjatud mõju kaudu. Selle ületamiseks on tema arvates paljastada illusioon depolitiseeritud tehnokraatiast ning finants- ja majandusvaldkond uuesti politiseerida.

DiEM25 pakub visiooni hajutatud, gobaalsest ja alt-üles ehitatud ühiskonnast, kus jõustatakse demokraatlikult nii Euroopa Liidu elanikke kui ka omavalitsusi, see pole Euroopa Liidu tsentraalvõimu tugevdamise programm, vaid võimu rahvale tagasi andmise programm. Sellega kutsutakse liituma kõiki demokraatiast hoolivaid liberaale üle Euroopa.

Kuna DiEM25 on Euroopa Liidu taaskäivitamise poolt selle alusväärtustest lähtuvalt ning flirdib märkimisväärse hulga piraatide jaoks olulisel kohal seisvate ideedega, siis hoiavad Eesti ja Euroopa piraadid kindlasti sellel algatusel silma peal.

Euroopa ei vaja kriisist välja pääsemiseks mitte vähem, vaid just rohkem demokraatiat!

[1] http://piratetimes.net/diem25-a-manifesto-close-to-european-pirates/
[2] http://piraadipartei.ee/euro2014-programm
[3] http://diem25.org/wp-content/uploads/2016/02/diem25_estonian_long.pdf

Sildid: